Oblasti poskytovania
právnych služieb

Advokátska kancelária Kráľ & Kráľ so sídlom v Martine bola založená v roku 2001. Jej právnici však pôsobia v oblasti poskytovania právnych služieb na území Slovenskej republiky už od roku 1991.

Obchodné právo

__________________

zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností zlučovanie obchodných spoločností likvidácia obchodných spoločností uplatňovanie práv veriteľov v konkurze zastupovanie v obchodno-právnych sporoch tvorba obchodných zmlúv, vrátane obchodno-právnych projektov prípravy a realizácie investičnej výstavby tvorba vnútorných predpisov obchodných spoločností právo cenných papierov, vrátane komplexného zastupovania klientov pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. riešenie a vymáhanie pohľadávok právne poradenstvo a právny audit komplexná starostlivosť o právne záležitosti obchodných spoločností a iných klientov – podnikateľov stanoviská o právnych záležitostiach klientov - due diligence

Občianske právo

__________________

tvorba občiansko-právnych zmlúv riešenie a vymáhanie pohľadávok (dlhov, náhrady škody, poistné plnenia) zastupovanie v občiansko-právnych sporoch komplexné právne služby týkajúce sa kúpy, predaja, zaťažovania nehnuteľností (vrátane bytov) nájmu a podnájmu nehnuteľností a nebytových priestorov spisovanie zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností a zabezpečenie ich odvkladovania na správach katastra

Zmenkové právo

__________________

zastupovanie v zmenkovom konaní spisovanie zmeniek právne poradenstvo v oblasti zmeniek

Pracovné právo

__________________

tvorba pracovných zmlúv a ostatných pracovno-právnych zmlúv právne poradenstvo v oblasti pracovného práva zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovno-právnych sporoch

Rodinné právo

__________________

zastupovanie pri rozvodoch a sporoch o výživné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Správne právo

__________________

zastupovanie klientov v správnom konaní